Copy right en privacy

© 2013, Clinias Klinieken B.V. & A.A.L. van den Houdt: Deze website is uitgegeven en geproduceerd in eigen beheer. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere…